1.      Anvendelse

1.1    Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, købsaftaler og leverancer fra Vestergaards Maskinservice ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. 

2.      Tilbud

2.1    Tilbud afgivet af Vestergaards Maskinservice ApS bortfalder efter 14 dage fra tilbudsdato, hvis intet andet er angivet i tilbuddet.

3.      Priser

3.1    Alle oplyste priser er i danske kroner og ex. moms, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

3.2    På arbejdsydelser tilbyder Vestergaards Maskinservice ApS som udgangspunkt fast pris eller regningsarbejde.

Vestergaards Maskinservice ApS og kunden kan aftale, at prisen udregnes som en fast pris, hvilken dækker alle udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid uanset reelt forbrug.


Prisen kan også være på regning (med eller uden overslag), således kunden betaler kørsel samt det faktiske forbrug af materialer og arbejdstid. Vestergaard Maskinservice ApS udarbejder en opgørelse af forbrug af materialer og arbejdstid.

4.      Betaling

4.1    Betaling skal ske til Vestergaards Maskinservice ApS senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.2    Er betaling forsinket, jf. den i punkt 4.1 nævnte frist, beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

4.3    Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til advokat uden yderligere varsel, og advokaten vil kunne opkræve inkassoomkostninger.

Vi accepterer betaling med Anyday.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
Når du vælger at betale med Anyday, trækkes første betaling når varen afsendes. Derefter vil du betale din månedlige ydelse på sidste hverdag fra den kommende måned, og tre måneder frem.
Der bliver ikke pålagt gebyrer og renter til dit køb, såfremt du betaler til tiden. Hvis du returnerer dit køb, vil aftalen med Anyday ophøre automatisk.

5.      Ejendomsforbehold

5.1    Vestergaards Maskinservice ApS eller den, til hvem Vestergaards Maskinservice ApS har overdraget sine rettigheder, beholder ejendomsretten til varerne indtil gyldig betaling af købesummen med tilhørende renter, omkostninger m.v. har fundet sted.  

5.2    Køber er forpligtet til at holde varerne i god forsvarlig stand samt til at holde varerne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand og lignende.  

5.3    Køberen er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over de købte varer, således tredjemand vil opnå rettighed over disse.

6.      Arbejdets start- og sluttidspunkt

6.1    Når et tilbud om reparation eller lignede accepteres og derved bliver til en ordre, vil start- og sluttidspunkt på arbejdet fremgå af ordrebekræftelsen, medmindre andet er aftalt. Såfremt sluttidspunktet har særlig betydning for kunden, er denne pligtig at gøre Vestergaards Maskinservice ApS opmærksom herpå.

7.      Levering og risiko

7.1    Levering sker mod betaling i Danmark, medmindre andet er aftalt.

7.2    Risikoen for varerne overgår til køberen, når Vestergaards Maskinservice ApS rettidigt stiller varerne til disposition for køberen på leveringsstedet. 

8.      Leveringstid

8.1    De af Vestergaards Maskinservice ApS opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet af Vestergaards Maskinservice ApS. Hvis forsinkelse ved levering skyldes nogle omstændigheder, som i henhold til punkt 13 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

8.2    Vestergaards Maskinservice ApS har intet ansvar for indirekte tab, som eventuel forsinkelse måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab kan aldrig overstige et beløb, svarende til varens pris.

8.3    Ved specialfremstillede produkter kan køberen ikke hæve handlen pga. forsinkelse uanset væsentlighed. Køberen kan i alle tilfælde kun hæve handlen, hvis dette kan ske uden tab for Vestergaards Maskinservice ApS.

9.      Returnering

9.1    Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Vestergaards Maskinservice ApS og ved angivelse af fakturanr. og dato. Køber skal bære omkostninger for returnering samt risiko for eventuel beskadigelse under transport. 

10.    Ansvar for mangler og reklamation

10.1  Køberen må straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug gennemgå det leverede for at sikre sig, at det er mangelfrit.

10.2  Er køberen erhvervsdrivende, skal reklamationer over mangler fremsættes skriftligt over for Vestergaards Maskinservice ApS og straks efter konstateringen. Overholder køberen ikke dette, bortfalder adgangen til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

10.3  Er køberen forbruger skal der fremsættes skriftlig reklamation overfor Vestergaards Maskinservice ApS inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen, dog inden for købelovens 2 årige reklamationsfrist. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede manglen, er altid rettidig.

10.4  Efter valg foretaget af Vestergaards Maskinservice ApS, vil eventuelle mangler ved varerne blive afhjulpet, hvis varerne er uforarbejdede, eller Vestergaards Maskinservice ApS foretager omlevering. Foretages afhjælpning eller omlevering, kan køber ikke påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen og kræve erstatning. 

10.5 Vestergaards Maskinservice ApS har intet ansvar for indirekte tab, som et eventuelt mangelsansvar måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Udgifter til arbejdsløn samt udgifter i forbindelse med udskiftning af den reklamationsberettigede vare dækkes ikke.

11.    Garanti

11.1 En eventuel garanti givet af Vestergaards Maskinservice ApS omfatter kun netop den garanti, som Vestergaards Maskinservice ApS’s leverandør har afgivet for den pågældende vare. Specifikationer, instruktioner og anvisninger af enhver art samt oplysning om varens mål, vægt og egenskaber anført på hjemmesiden, i brochurer m.v. eller meddelt mundtligt er kun bindende, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen.

11.2  Enhver bistand fra Vestergaards Maskinservice ApS med teknisk vejledning til varerne er udelukkende en service, for hvilken der ikke kan gøres et erstatningsansvar gældende.

11.3  Reklamationer over service/montering/reparation udenfor garanti er Vestergaards Maskinservice ApS uvedkommende. Ved berettiget reklamation, jf. punkt 10 har Vestergaards Maskinservice ApS afhjælpningsret og omleveringsret.

12.    Produktansvar (ansvarsfraskrivelse)

12.1 Vestergaards Maskinservice ApS påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som Vestergaards Maskinservice ApS er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang det følger af sådanne lovregler.

         Vestergaards Maskinservice ApS er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.  

13.    Ansvarsfrihed

13.1 Vestergaards Maskinservice ApS kan ikke drages til ansvar for tab som skyldes forhold, over hvilke virksomheden ikke er herre, og hvis indtræden virksomheden ikke ved aftalens indgåelse kunne eller burde have taget i betragtning herunder.

13.2 Det samme gælder enhver anden force majaure omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, restriktioner på drivkraft samt mangel på transportmidler og almindelig vareknaphed, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse. 

14.    Tvistigheder, lovvalg og værneting

14.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være gældende for enhver tvist mellem parterne. Er et forhold ikke omtalt i leveringsbetingelserne, finder Den Danske Købelov, lov nr. 120 af 06.04.1906, med efterfølgende supplerende ændringer, og i øvrigt dansk ret, anvendelse.

14.2 Tvistigheder der udspringer af samhandlen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter gældende dansk ret og med værneting ved Retten i Aalborg.

15. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til aovestergaard@mail.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
www.kfst.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her www.ec.europa.eu/odr